opc_loader
Gratis verzending
  v.a € 50 in Belgi(ë)(que)
  v.a € 60 in Nederland
                    Duitsland
                    Luxemburg
  v.a € 80 in Frankrijk
                    England

Volg ons op Facebook!

Je kan Tibetproducts vanaf nu ook volgen op Facebook!

Klik op het Facebook logo om naar onze Facebook pagina te gaan.

Neem snel een kijkje, want er valt een gratis flesje Tibet Olie te winnen!

www.facebook.com/tibetproducts

Print deze pagina:

1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van tibetproducts.com langs elektronische weg heeft aanvaard.
1.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt tibetproducts.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
1.3 tibetproducts.com treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal tibetproducts.com daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
1.4 Het staat tibetproducts.com vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij tibetproducts.com en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien tibetproducts.com een bestelling of aanvraag weigert, deelt tibetproducts.com dit onmiddellijk mee aan de consument.

2. HET AANBOD

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2  Als tibetproducts.com gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden tibetproducts.com niet.
2.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder.
- De prijs inclusief belastingen;
- De eventuele kosten van aflevering
- De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen  daarvoor nodig zijn.
- De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het  gestand doen van de prijs.

3. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten.

4. BETALING

Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
-Bancontact/ Mister Cash
- iDEAL
-Sofortbanking
-Vooruitbetaling

5. LEVERING

5.1 Tibetproducts.com verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd vanaf de besteldatum:

Wanneer wordt uw pakje geleverd?

 D = Dag van verzending

België

 D + 1 werkdag

Nederland

 D + 2 werkdagen

Frankrijk

 D + 2 werkdagen

Duitsland

 D + 2 werkdagen

U.K.

 D + 2 werkdagen

Luxemburg

 D + 2 werkdagen

Rest van Europa

 D + 3-4 werkdagen

5.2 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
5.3 Tibetproducts.com is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

6. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

6.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
6.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gebruikt. De consument kan het retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
6.3 Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt tibetproducts.com zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De artikelen blijven eigendom van tibetproducts.com tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
7.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.  

8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Tibetproducts.com staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 Tibetproducts.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van tibetproducts.com.
8.3 Indien tibetproducts.com, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die bloemschikmateriaal.be aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Tibetproducts.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
8.6 De consument is gehouden Tibetproducts.com te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen bloemschikmateriaal.be mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat tibetproducts.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. tibetproducts.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. OVERMACHT

9.1 In geval van overmacht is tibetproducts.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite


10. PRIVACY
10.1 Tibetproducts.com gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoongegevens worden zonder de  toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
10.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door tibetproducts.com worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
10.3 Tibetproducts.com zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.


11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van tibetproducts.com is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

 

12. FACEBOOK WEDSTRIJDEN

12.1 Via onze Facebook pagina www.facebook.com/tibetproducts kunt u deelnemen aan verschillende wedstrijden om gratis artikelen van Tibetproducts te winnen. Om deel te nemen is het voldoende om de betreffende afbeelding te 'liken' op Facebook. De winnaar zal willekeurig getrokken worden uit een lijst van alle personen die de betreffende afbeelding 'geliked' hebben. Vervolgens zal er via Facebook contact worden opgenomen met de winnaar om de verzending af te handelen.

12.2 Deze promoties en wedstrijden zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Tibetproducts / Thermofar.

Winkelwagen
Voordelen?
Top producten
Alles op voorraad
Direct verzonden
Veilig online betalen
Positieve reviews

 

Wie zijn wij?